Polityka prywatności

Polityka prywatności Komitetu Obrony Demokracji   

  I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za numerem KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. W polityce prywatności wskazujemy grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.
 3. Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia swojej działalności statutowej. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane w ramach działalności Stowarzyszenia gromadzone są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prowadzonej działalności. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, aby były należycie chronione.
  .
  II. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 4. W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Polityki Prywatności można skonsultować się z Administratorem w następujący sposób:
  – mailowo pod adresem: rodo@ruchkod.pl
  – listownie na adres: ul. Górczewska 39, 01-144 Warszawa
  .
  III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY
 5. Stowarzyszenie dba, aby wszystkie prawa podmiotów danych przyznane przez przepisy prawa były należycie i bezzwłocznie realizowane. Każdy podmiot danych w celu realizacji swoich praw może skontaktować się ze Stowarzyszeniem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 4 powyżej.
 6. W ramach swoich uprawnień, każdy podmiot danych ma prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych;
  • żądania skorygowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • złożenia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych;
  • otrzymania kopii swoich danych oraz do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
 7. Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami, osobom przekazującym 1% podatku), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.
 8. Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów w formie Newslettera KOD, w każdej chwili można z niej zrezygnować. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać.
 9. W celu uczynienia zadość zasadzie rozliczalności Administrator ma prawo zachować dane pozwalające na identyfikację osoby, której wniosek doprowadził do usunięcia jej danych osobowych oraz okoliczności, w jakich wniosek został złożony.
 10. Każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku uznania, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  .
  IV. KOMU POWIERZAMY DANE
 11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz Stowarzyszenia usługi administracyjno-techniczne (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe oraz księgowe).
 12. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem przy organizacji szkoleń, wykładów, konferencji, debat i innych imprez publicznych.
 13. W każdym przypadku Stowarzyszenie dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe były przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu oraz aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, w tym w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 14. Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
  .
  V. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
  [DANE OSOBOWE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA]
 15. Członkowie Stowarzyszenia przekazują Administratorowi swoje dane osobowe w celu przystąpienia do Stowarzyszenie poprzez złożenie deklaracji członkowskiej w wersji papierowej lub poprzez korzystanie z serwisu internetowego Administratora. Podanie swoich danych osobowych jest konieczne i wynika z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa (podstawa art. 6 ust. 1 lit c RODO), tj. ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Niepodanie tych danych skutkuje nieprzyjęciem w poczet członków Stowarzyszenia.
 16. Administrator przetwarza dane osobowe zbierane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest:
  1) wysyłanie zawiadomień,
  2) kontaktowanie się w celach realizacji działań określonych Statutem Stowarzyszenia,
  3) monitoring rozliczeń płatności składek członkowskich,
  4) przeprowadzanie analiz statystycznych,
  5) obsługa próśb i wniosków członków Stowarzyszenia i innych użytkowników portalu,
  6) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz uczynienia zadość zasadzie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 17. Po rezygnacji z członkostwa Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe byłych członków Stowarzyszenia w następujących celach:
  1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  2) statystycznych i archiwizacyjnych.
  Dane osobowe, o których mowa w punkcie 15 są przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat od dnia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, chyba że interes prawny Stowarzyszenia pozwoli na ich wcześniejsze usunięcie.
  .
  [DANE OSOBOWE DARCZYŃCÓW]
 18. Jednym ze źródeł finansowania Stowarzyszenia są darowizny dokonywane przelewem bankowym na rachunek bankowy Stowarzyszenia, system Paypal, system platnosci.ngo.pl lub poprzez platformy internetowych zbiórek publicznych, takich jak zrzutka.pl. W przypadku przekazania na rzecz Stowarzyszenia darowizny w formie przelewu bankowego, Stowarzyszenie pozyskuje dane osobowe darczyńców (osób fizycznych) obejmujące: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz adres. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie w takich przypadkach jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 19. Stowarzyszenie przechowuje dane darczyńców przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych w tym podatkowych, księgowych, rachunkowych i sprawozdawczych. Okres ten nie jest dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Stowarzyszenie otrzymało ostatnią darowiznę.
 20. Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w celu wysłania podziękowań za wsparcie oraz kontaktu z darczyńcami. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny. Raz/dwa razy w roku wysyłamy im podziękowania za wsparcie Stowarzyszenia. Jeśli nie życzysz sobie takiej formy kontaktu z naszej strony, w tytule przelewu dopisz „Brak adresu” lub wyślij swój sprzeciw (np. o treści „Nie wysyłajcie mi pocztą podziękowań za wsparcie”) na adres: rodo@ruchkod.pl. Możemy też kierować korespondencję na adres inny niż widniejący na przelewie lub kontaktować się z Tobą e-mailem – w takim przypadku również prosimy o kontakt lub wpisanie adresu e-mail w tytule przelewu.
  .
  [DANE OSOBOWE OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1% PODATKU]
 21. Od urzędu skarbowego otrzymujemy dane osób, które przekazały nam 1% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych. Są to: imię i nazwisko podatniczki lub podatnika, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1%. Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w celu podziękowania za wsparcie oraz kontaktu z darczyńcami. Dane przetwarzane są również w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 22. Jeśli nie życzysz sobie, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w tym celu, nie zgadzaj się na przekazywanie nam ich przy okazji kolejnego rozliczenia podatku. Jeśli już je przekazałeś/-aś, ale zmieniłeś/-aś zdanie, wyślij swój sprzeciw na adres: rodo@ruchkod.pl.
  .
  [DANE OSOBOWE UŻYTKOWNICZEK I UŻYTKOWNIKÓW STRON INTERNETOWYCH, W SZCZGÓLNOŚCI RUCHKOD.PL, OKW.INFO.PL, MANIFESTACJE.PL]
 23.  Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.
 24. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu strony internetowej oraz jej popularyzacja oraz jej rozwoju i dostosowania do potrzeb użytkowników.
 25. W ramach funkcjonowania strony internetowej, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies i narzędzi do analizy ruchu) gromadzone są informacje o: lokalizacji użytkowników (miasto), adresie IP, domenie, urządzeniu. Pozyskane dane nie są zestawiane z innymi danymi z baz danych Stowarzyszenia, a celem Stowarzyszenia nie jest możliwość identyfikacji użytkowników strony www, lecz jej ulepszanie i optymalizacja. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w pkt VI poniżej.
  .
  [DANE SUBSKRYBENTEK I SUBSKRYBENTÓW „NEWSLETTERA KOD”]
 26. Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów „Newsletteru KOD” w celu wysyłania zamówionych informacji. Subskrypcja usługi jest dobrowolna i następuje poprzez podanie adresu e-mail, na który ma być wysyłany Newsletter KOD oraz poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji jej zasad poprzez kliknięcie okienka „Zapoznałem się z Polityką Prywatności, akceptuję jej zasady, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KOD i zapisuję się na subskrypcję usługi Newsletter KOD”. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwia wykonywanie tej usługi przez Stowarzyszenie.
 27. Dane osobowe subskrybentów przetwarzane są w celu świadczenia usług wysyłania informacji „Newsletter” na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 28. Subskrybenci usługi Newsletter KOD mogą w każdej chwili zrezygnować z usługi klikając w link rezygnacji w stopce Newsletteru lub złożenie oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie w tym przedmiocie można złożyć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@ruchkod.pl.
  .
  [DANE OSOBOWE OBSERWATORÓW OKW]
 29. Rejestracja kandydata na Obserwatora OKW (Obywatelska Kontrola Wyborów) jest dobrowolna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego KOD na stronie okw.info.pl. Dane potrzebne do rejestracji (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, kod pocztowy) są niezbędne w celu umożliwienia realizacji obserwacji, w tym dalszej komunikacji z obserwatorem, utworzenia konta i nadania loginu i hasła do indywidualnego profilu Obserwatora OKW, wydania zaświadczenia oraz optymalnego przydzielenia komisji wyborczej.
 30. Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu Wyborczego (Art. 103c). Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obserwatorów wynika również z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. art. 103 c ustawy – Kodeks wyborczy.
 31. Zarejestrowany Obserwator OKW może dobrowolnie określić preferencje dotyczących czasu i miejsca obserwacji (np. pory dnia lub wyrażenie chęci pomocy w transporcie do miejsca obserwacji) poprzez indywidualny profil Obserwatora OKW, do którego indywidualny login i hasło otrzymał drogą mailową po dokonaniu rejestracji i skutecznej weryfikacji adresu email.
 32. Obserwator OKW może każdorazowo edytować swoje dane i preferencje logując się do swojego indywidualnego profilu Obserwatora OKW.
 33. Obserwator może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego imienia i numeru telefonu innym obserwatorom OKW przypisanym do tej samej komisji w celu koordynacji i organizacji pracy na kilka dni przed wyborami. Zgodę tę może wycofać logując się do indywidualnego profilu Obserwatora OKW. Podstawa prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit a RODO). Stowarzyszenie przechowuje dane obserwatorów OKW przez okres niezbędny do realizacji obserwacji. Po dokonaniu rezygnacji dane są niezwłocznie usuwane. Rezygnacji można dokonać poprzez indywidulny profil Obserwatora OKW lub wysyłając żądanie usunięcia danych na adres rodo@ruchkod.pl. Po upływnie 5 lat od ostatniego uczestnictwa w obserwacji wyborów dane są usuwane.
  .
  [DANE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE]
 34.  Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie (uczestnicy wykładów, spotkań, warsztatów, spotkań prasowych).
 35. Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje o reprezentowanej organizacji przekazywane przez te osoby, są przetwarzane do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 36. Uczestnicy szkoleń dobrowolnie wyrażają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie manifestacje.pl, drogą mailową lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.
 37. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia jako administratora danych polegający na możliwości utrzymania kontaktu i informowania o działaniach Stowarzyszenia oraz organizowanych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  .
  [DANE OSÓB KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ PRZEZ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE]
 38. Stowarzyszenie prowadzi swój oficjalny profil w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/KomitetObronyDemokracji), profile Regionalnych Oddziałów Stowarzyszenia oraz w serwisie Twitter (https://twitter.com/Kom_Obr_Dem). Każdy z serwisów jest administratorem danych osobowych jego użytkowników, jednakże z chwilą kontaktu z oficjalnym profilem Stowarzyszenia poprzez polubienie lub obserwowanie profilu lub poprzez jakiekolwiek inne kontakty ze Stowarzyszeniem w ramach profilu, Stowarzyszenie staje się odrębnym administratorem danych osobowych.
 39. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników ww. serwisów w ramach profilu Stowarzyszenia lub kontaktujących się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem tych serwisów jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na utrzymaniu relacji, odpowiedzi na pytania i komentarze, jak również badanie zainteresowania i ruchu na profilu Stowarzyszenia.
 40. Stowarzyszenie nie łączy danych uzyskanych użytkowników serwisów społecznościowych z innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć. Dane w ten sposób pozyskane nie będą przekazywane do innych podmiotów.
  .
  [DANE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KANAŁÓW KOMUNIKACJI NIEPUBLICZNEJ]
 41. Stowarzyszenie przetwarza również dane osobowe osób kontaktujących się ze Stowarzyszeniem w bieżących sprawach (za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej) oraz dane osobowe osób, z którymi Stowarzyszenie kontaktuje się w celu pozyskania sponsorów, zainteresowania działalności Stowarzyszenia lub realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 42. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania współpracy i utrzymywaniu relacji z takimi osobami oraz odpowiedzi na pytania tych osób.
 43. Dane osobowe, obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, oraz inne informacje przekazywane przez te osoby, są przetwarzane przez okres utrzymywania relacji lub zakończenia sprawy lub do chwili wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 44. Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze poprzez wysyłkę sms na podany numer telefonu. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

  .
  VI. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 45. W ramach prowadzenia strony internetowej Stowarzyszenie korzysta z plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny.
 46. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 47. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:
  − dostosowania zawartości stron internetowych strony Stowarzyszenia do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  − tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony Stowarzyszenia korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 48. Pliki cookies wykorzystywane przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonych stron internetowych obejmują:
  − cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny;
  − cookies pamiętające ustawienia strony;
  − cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie.
 49. Stowarzyszenie nie będzie łączyło uzyskanych z plików cookies danych i informacji o użytkownikach strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje lub może się znaleźć. Dane z plików cookies nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 50. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania ze stron Stowarzyszenia o systemie operacyjnym, o adresie protokołu internetowego (IP), a także o rodzaju i wersji przeglądarki. Zbierane są także informacje o klikanych linkach i przeglądanych treściach, czasie przebywania na poszczególnych witrynach oraz interakcji z nimi.
 51. Użytkownicy mogą kontrolować zakres działania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując, które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu
 52. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 53. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Share

Nadchodzące wydarzenia