Komunikaty

Wybory 2017 w KOD

Już 21 stycznia 2017 odbędą się nowe wybory władz Regionu Świętokrzyskiego KOD oraz delegatów na Walny Zjazd KOD. 30 grudnia 2016 otwieramy listę zgłoszeń do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego KOD. Poniżej uchwała o zwołaniu wyborów w Kielcach wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz inne dokumenty do pobrania.


Początek roku to wybory we wszystkich regionach KOD-u. W Świętokrzyskiem odbędą się one w sobotę 21 stycznia 2017 r. w godz. 11 – 15, w Best Western Grand Hotelu (d. Łysogóry) w Kielcach. Pierwsze regionalne walnego zebranie członków odbędzie się w Katowicach.

W dniu 30 grudnia 2016 nastąpi otwarcie listy kandydatów do zarządu regionu poprzez przesyłanie kandydatur na adres kod.kielce@gmail.com. Zamknięcie listy kandydatów nastąpi po przekazaniu wszystkich kandydatur zgodnie z wymogami w dniu 21.01.2017 r. przewodniczącemu Zebrania.
Sposób zgłaszania kandydatów do regionalnych władz do przewodniczącego zebrania określony jest w Projekcie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” w § 11:
Kandydatów do regionalnych władz Stowarzyszenia oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów pisemnie zgłaszają przewodniczącemu zebrania członkowie zwyczajni należący do struktur danego regionu, podając swoje imię i nazwisko, a także imię i nazwisko kandydata z określeniem proponowanej funkcji, potwierdzone zgodą na kandydowanie wskazanego kandydata według wzoru, stanowiącego załącznik do regulaminu.
Kandydatury wpisywane są na listę kandydatów w kolejności zgłoszeń.
Dopuszcza się zgłaszanie kandydatów przed otwarciem regionalnego walnego zebrania Pełnomocnikowi. Pełnomocnik sporządza listę według kolejności zgłoszeń i przekazuje ją przewodniczącemu zebrania.

Dokumenty do pobrania:
Zawiadomienie i porządek obrad
Regulamin RWZC
Formularz zgłoszenia kandydata
Regionalne Oddziały Stowarzyszenia Uchwała Zarządu z 17.11.2016
Harmonogram wyborów regionalnych i zjazdu krajowego z 17.11.2016

W związku z wyborami został uruchomiony dyżurny mail „kodwybory2017@ruchkod.pl”.
Bieżące informacje będą też zamieszczane na głównej stronie internetowej KOD:
www.ruchkod.pl
i na stronach regionalnych.

Share