Komunikaty

Oświadczenie koordynatorów i zarządu KOD

Oświadczenie koordynatorów regionalnych i zarządu Komitetu Obrony Demokracji opracowane podczas zjazdu w Aleksandrowie Łódzkim 6-7 grudnia 2016 r.


 • Oświadczenie
  W dniach 6-7.12. 2016 odbyło się spotkanie koordynatorów regionalnych z Zarządem Głównym, poświęcone wewnętrznym sprawom Stowarzyszenia.
  Koordynatorzy regionalni oraz Zarząd w pełni popierają otwarte dyskusje merytoryczne w sprawach zarówno bieżących, jak i przyszłych działań KOD, jednocześnie koordynatorzy i Zarząd jednoznacznie nie akceptują sprowadzania dyskusji do spraw personalnych.
  Ustalono wspólne stanowisko w następujących sprawach:
  1. W sprawie dwóch manifestacji 13 grudnia w Warszawie uzgodniliśmy, iż wspólnie będziemy je kończyć pod siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej, a nazwa marszu, który ruszy spod ronda de Gaulle’a w kierunku Nowogrodzkiej przybierze nazwę „Stop dewastacji Polski – Strajk Obywatelski”. Uzgodnienie zostało podjęte w trosce o jedność wokół idei i wartości, które są wspólne dla wszystkich środowisk tworzących oba wydarzenia.
  2. Zostanie powołana tymczasowa Rada Doradcza złożona z koordynatorów regionów (lub osób przez nich wyznaczonych) jako grupa wspomagająca działanie Zarządu. To działanie ma na celu m.in. decentralizację zadań i odciążenie Zarządu w zakresie rozwiązywania konfliktów w grupach regionalnych oraz włączenie przedstawicieli regionów w decyzje dotyczące działań o zasięgu całego kraju oraz kwestii wspólnego wizerunku.
  3. W obliczu potrzeby formułowania jasnego przekazu Zarząd zobowiązał się do powołania swojego rzecznika i informowania nie rzadziej niż raz w miesiącu o swoich pracach i decyzjach. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu jest do wglądu online. Koordynatorom regionalnym zostanie udostępniona przygotowana przez Zarząd procedura obiegu dokumentów.
  4. Spotkania koordynatorów regionalnych z Zarządem odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Przy współpracy Zarządu i koordynatorów regionalnych przygotowany zostanie plan najważniejszych działań Stowarzyszenia KOD do czasu zjazdu krajowego.
  5. W związku z potrzebą formułowania wspólnego przekazu oraz dbałości o wizerunek KOD, Zarząd i koordynatorzy regionalni zobowiązują się do nieprzenoszenia dyskusji wewnętrznych na forum zewnętrzne, a także zachowanie powściągliwości w publikowaniu treści, także na swoich tablicach prywatnych.
  6. Zarząd zobowiązuje się do spotkań nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz niezwłocznej publikacji swoich uchwał. Sprawy zgłoszone pod głosowanie przez Zarząd powinny być rozstrzygnięte bez opóźnień.
  7. Z poszanowaniem dla pracy grupy Straż, jej członkowie proszeni są o rozwiązywanie problemów we własnym gronie przy pomocy koordynatorów regionalnych tak, aby mogła działać tak wspaniale jak dotychczas.
  8. W celu usprawnienia pracy regionów zostanie powołana grupa projektów ds. zakupów centralnych
  9. Zarząd rekomenduje koordynatorom regionalnym przeprowadzenie otwartych dyskusji programowych do czasu zjazdu krajowego.
  10. Wyjaśniono wątpliwości związane ze zbliżającymi się zjazdami regionalnymi. Koordynatorzy i Zarząd zobowiązują się do ścisłej współpracy w tym zakresie w celu uniknięcia jakichkolwiek uchybień formalnych. Został ustalony tryb zawiadamiania członków Stowarzyszenia o dotyczącym ich zjeździe regionalnym.

Koordynatorzy i Zarząd KOD

 

Share

Jeden komentarz do “Oświadczenie koordynatorów i zarządu KOD

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nadchodzące wydarzenia